PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Wychowanie fizyczne - rekreacyjny trening zdrowotny wellness &SPA (studia I stopnia)

Studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów)

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjat) istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) w PWSZ w Lesznie. Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej, w zależności od wybranej specjalności.

Absolwent w czasie studiów nabywa następujące umiejętności i kompetencje z zakresu: formułowania i operacjonalizacji celów edukacyjnych, projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno – wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb ucznia, posługiwania się technikami motywacyjnymi i wspierającymi ucznia, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania o doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, rozpoznawania wad postawy i dostosowania ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego, prowadzenia działań zapobiegających powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy, łączenia ruchu z muzyką, stosowania ćwiczeń rytmicznych w zajęciach ruchowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w: szkołach podstawowych, społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych, instytucjach samorządowych i państwowych.

Studia zorganizowane są w oparciu o doświadczenia wieloletniej współpracy pomiędzy Akademią Wychowania Fizycznego w Poznaniu a Studium Nauczycielskim w Lesznie, z którego w 1993 roku powstało Kolegium Nauczycielskie. Kadrę dydaktyczną Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej w leszczyńskiej PWSZ stanowią pracownicy naukowi AWF Poznań, jak również nauczyciele ze środowiska lokalnego. W ten sposób studia na kierunku wychowanie fizyczne realizowane są pod naukową, metodyczną i kadrową opieką AWF w Poznaniu, wiodącego ośrodka w Polsce, co stanowi rękojmię zachowania wysokiego poziomu kształcenia przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego. 

Zasady wyboru ścieżki dyplomowania ustalane są przez Dyrekcję Instytutu ZKF każdego roku akademickiego, w zależności od liczby studentów na danym roku. Obowiązuje reguła tworzenia danej ścieżki dyplomowania przy zapisie min. 20 studentów na daną ścieżkę.

W toku studiów na kierunku wychowanie fizyczne, student mam możliwość bezpłatnego uzyskania dodatkowych kwalifikacji, m.in. instruktora nordic walking oraz fitnessu.

 

Metody nauczania

Kształcenie jest realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i labolatoriów. Równolegle student zdobywa wiedzę specjali­styczną poprzez udział w obozach i praktykach zawodowych.

Metody oceny pracy studenta

Zaliczenie i egzamin - stopień merytorycznej aktywności studenta w trakcie zajęć.

Uzyskiwane kwalifikacje

Student kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Proces kształcenia zapewnia zdobycie zasobu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskanie odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwent tego kierunku zdobywa niezbędne wiadomości i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie, a także aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie w społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych, innych stowarzyszeniach sportowych oraz instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport. Jest także specjalistą w zakresie prowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na rzecz zdrowia i jakości życia w obrębie systemu opieki zdrowotnej, a także poza nim, w odniesieniu do rodziny, szkoły, zakładu pracy, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz społeczności lokalnej. 

 

Rodzaj dyplomu
Absolwent otrzymuje: dyplom licencjata kierunku wychowanie fizyczne z odpowiednią ścieżką dyplomowania (po ukończeniu studiów 1 stopnia)