PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

(Wychowanie fizyczne - menager sportu lokalnego i rekreacji ruchowej (studia I stopnia)

Studia I stopnia na kierunku wychowanie fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów)

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjat) istnieje możliwość kontynuowania studiów magisterskich (studia drugiego stopnia) w PWSZ w Lesznie. Absolwent studiów zawodowych na kierunku wychowanie fizyczne otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, placówki wychowania pozaszkolnego, organizacje sportowe i placówki kultury fizycznej, w zależności od wybranej specjalności.

Absolwent w czasie studiów nabywa umiejętności i kompetencje z zakresu: projektowania, realizacji i ewaluacji procesu dydaktyczno-wychowawczego dostosowanego do indywidualnych potrzeb, kształtowania zainteresowań aktywnością fizyczną, diagnozowania i doboru odpowiedniej aktywności fizycznej do kształtowania różnych komponentów sprawności fizycznej, przeprowadzani imprez, zarządzania organizacją, której działalność związana jest ze sportem lub rekreacją fizyczną, marketingu. Absolwent jest przygotowany do pracy w szkołach podstawowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sport i rekreację ruchową, społecznych instytucjach sportowych, klubach sportowych, stowarzyszeniach kultury fizycznej, miejskich i gminnych ośrodkach sportu rekreacji.Zasady wyboru ścieżki dyplomowania ustalane są przez Dyrekcję Instytutu ZKF każdego roku akademickiego, w zależności od liczby studentów na danym roku. Obowiązuje reguła tworzenia danej ścieżki dyplomowania przy zapisie min. 20 studentów na daną ścieżkę.

W toku studiów na kierunku wychowanie fizyczne, student mam możliwość bezpłatnego uzyskania dodatkowych kwalifikacji, m.in. instruktora nordic walking oraz fitnessu.

 

Metody nauczania


Kształcenie jest realizowane w formie wykładów, ćwiczeń i labolatoriów. Równolegle student zdobywa wiedzę specjali­styczną poprzez udział w obozach i praktykach zawodowych.

Metody oceny pracy studenta


Zaliczenie i egzamin - stopień merytorycznej aktywności studenta w trakcie zajęć.

Uzyskiwane kwalifikacje


Student kierunku wychowanie fizyczne jest przygotowany do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Proces kształcenia zapewnia zdobycie zasobu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskanie odpowiedniego poziomu sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwent tego kierunku zdobywa niezbędne wiadomości i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie, a także aktywnie uczestniczy w procesie tworzenia miejsc pracy w sporcie w społecznych i publicznych instytucjach sportowych: klubach sportowych, związkach i zrzeszeniach sportowych, innych stowarzyszeniach sportowych oraz instytucjach samorządowych i państwowych odpowiedzialnych za sport. Jest także specjalistą w zakresie prowadzenia różnorodnych działań edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na rzecz zdrowia i jakości życia w obrębie systemu opieki zdrowotnej, a także poza nim, w odniesieniu do rodziny, szkoły, zakładu pracy, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz społeczności lokalnej. 

 

Rodzaj dyplomu
Absolwent otrzymuje: dyplom licencjata kierunku wychowanie fizyczne z odpowiednią ścieżką dyplomowania (po ukończeniu studiów 1 stopnia)